Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony internetowej http://testnakoronawirus.pl, w ramach której prowadzony jest sklep internetowy, w którym można zakupić atestowane testy na obecność korona wirusa oraz maseczki ochronne. Regulamin określa również zasady i warunki dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym, za pośrednictwem ww. strony internetowej, jak również procedurę reklamacyjną.

Właścicielem sklepu internetowego jest spółka CDI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586626, NIP: 8971816079, REGON: 363022670, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł (dalej również: „Spółka”).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem ze strony internetowej http://testnakoronawirus.pl lub związanych z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem tej strony, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@testnakoronawirus.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://testnakoronawirus.pl/strona/kontakt.

SPIS TREŚCI:

Definicje.

Opis Strony Internetowej i warunki techniczne korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu.

Postanowienia ogólne i opis świadczonych Usług.

Warunki zawierania Umów i dokonywania zakupów w Sklepie.

Sposoby płatności i dostawy.

Odpowiedzialność Spółki i procedura reklamacyjna.

Własność intelektualna.

Postanowienia końcowe.

Definicje:

Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupów w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej, będąca profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06 ze zm.) (dalej: „Ustawa”);

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sklepu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w postaci wyrobu medycznego „Szybki test Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, COVID-19) IgG/IgM”;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę na Stronie Internetowej, oferujący sprzedaż testów na obecność korona wirusa oraz masek ochronnych;

Strona Internetowa – strona internetowa należąca do Właściciela Sklepu, do której niniejszy Regulamin ma zastosowanie, dostępna pod adresem: http://testnakoronawirus.pl/;

Umowa - umowa sprzedaży Produktu, dostępnego w Sklepie, zawarta pomiędzy Klientem a Spółką za pośrednictwem Strony Internetowej;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej;

Właściciel Sklepu (zwany również „Spółką”) – CDI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586626, NIP: 8971816079, REGON: 363022670, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł, będący usługodawcą w myśl art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


Opis Strony Internetowej i warunki techniczne korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu.

  W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

  1. Strona Internetowa powstała w celu prowadzenia za jej pośrednictwem Sklepu. Została ona wyposażona w mechanizmy umożliwiające dokonywania bezpiecznych zakupów w Sklepie (m.in. bezpieczne mechanizmy SSL), w tym umożliwiające bezpieczne realizowanie płatności bezgotówkowych.
  2. Spółka zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej dla osób uzyskujących dostęp do systemu za pośrednictwem następujących systemów operacyjnych / przeglądarek: Windows / Chrome 24 lub nowszy, Android / Chrome 69 lub nowszy, iOS / Safari 10 lub nowszy, Windows / Firefox 29 lub nowszy, Windows / Edge 12 lub nowszy, Macintosh / Chrome 24 lub nowszy, Android / Samsung Internet 4 lub nowszy, Windows / Opera 15 lub nowsza, Macintosh / Safari 10 lub nowszy, Windows / Internet Explorer 11 lub nowszy.
  3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Klienta: urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartphone'a itp.), dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików cookie.

   Postanowienia ogólne i opis świadczonych Usług.
  1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Spółka świadczy na rzecz Klientów Usługi elektroniczne polegające przede wszystkim na zawieraniu Umów sprzedaży dot. Produktów. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a zawarcie Umowy możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Regulaminu przez Klienta. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
  2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż ma on świadomość, że Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników w rozumieniu art. 2 pkt 26 Ustawy, i że jest on takim użytkownikiem.
  3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nabywa on Produkt celem dalszej odsprzedaży oraz zobowiązuje się przestrzegać, określonego w art. 10 ust. 2 Ustawy, zakazu dostarczania i udostępniania takich wyrobów medycznych osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania.
  4. Z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności konieczność przeprowadzenia okresowych prac technicznych lub konserwacyjnych, Spółka może co jakiś czas wyłączyć dostęp do Strony Internetowej dla użytkowników. W związku z powyższym, niektóre lub wszystkie funkcjonalności Strony Internetowej mogą być tymczasowo niedostępne, przez czas niezbędny do dokonania przez Spółkę ww. czynności, bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  5. Użytkownicy Strony Internetowej mają obowiązek:
   1. Korzystania z niej w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;
   2. Powstrzymania się od umieszczania na Stronie Internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
   3.powstrzymania się od podejmowania działań, mogących utrudniać korzystanie ze Strony Internetowej przez innych użytkowników lub naruszać ich prywatność;
  6. przestrzegania praw autorskich i praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Spółki i innych podmiotów, w odniesieniu do zawartości Strony Internetowej, w tym oferowanych na niej Produktów.
  7. Ceny Produktów wskazane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie informację o możliwości zawarcia Umowy. Cena Produktu uwidoczniona na Stronie Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie

   Warunki zawierania Umów i dokonywania zakupów w Sklepie.

  8.  Zawierając ze Spółką Umowę Klient akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń. W celu dokonania zakupów w Sklepie Klient nie ma obowiązku posiadania konta w Sklepie.
  9. W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest uruchomić Stronę Internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktów, formy płatności i dostawy w oparciu o wyświetlane komunikaty, a następnie potwierdzić zawarcie transakcji poprzez przycisk dostępny na stronie podsumowania zamówienia, gdzie określone będą zamówione Produkty oraz ich łączna cena brutto wraz z opłatami za przesyłkę (dostawę), jak również wybrana forma płatności.
  10. Klient, zawierając Umowę na zakup Produktów, zobowiązany jest w szczególności do podania swoich prawidłowych danych (w szczególności danych identyfikacyjnych, teleadresowych oraz korespondencyjnych), jak również do podejmowania z rozwagą decyzji co do składania zamówienia w Sklepie, w szczególności w zakresie wyboru Produktu oraz jego ilościZ uwagi na fakt, „Szybki test Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV, COVID-19) IgG/IgM, Spółka nie przyjmuje bowiem zwrotów.
  11. Zawarcie Umowy pomiędzy Spółką a Klientem następuje z chwilą potwierdzenia zawarcia transakcji specjalnym przyciskiem potwierdzającym złożenie zamówienia i wolę uiszczenia związanej z nim płatności przez Klienta.
  12. Zawarcie Umowy możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych na terytorium Polski, chyba że dostawa Produktu w miejsce wskazane przez Klienta jest niemożliwa poprzez podmioty świadczące profesjonalnie usługi dostawy, z którymi współpracuje Spółka, lub Spółka, z uwagi na problemy technicznie uzna, że nie dostarcza Produktów dla podmiotów z określonej lokalizacji / obszaru geograficznego.

   Sposoby płatności i dostawy

  13. Spółka umożliwia następujące sposoby płatności: płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów/operatorów płatności (szybki przelew lub przy użyciu danych karty płatniczej), płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spółki prowadzony w banku Santander, o numerze: 05 1090 2503 0000 0001 4500 7788.
  14. Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia na dany Produkt - w przeciwnym razie, zamówienie zostanie anulowane. Jako dzień dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółki.
  15. Spółka zobowiązana jest do wysłania Produktów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta. Spółka ma prawo wstrzymać się z wysyłką Produktu do Klienta do momentu zaksięgowania na jej rachunku płatności. W celu przyspieszenia procedury realizacji dostawy Produktu, zalecamy przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail Spółki: biuro@testnakoronawirus.pl, w przypadku dokonywania zapłaty przelewem tradycyjnym.
  16. Spółka umożliwia następujące sposoby dostawy Produktu: za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej .
  17. Koszty dostawy Produktu pokrywa Klient, dokonując zapłaty za dostawę wraz z zapłatą ceny za Produkt na rzecz Spółki. W związku z zawarciem Umowy Spółka wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT, obejmującą cenę sprzedaży oraz koszt dostawy, która zostanie Klientowi dostarczony wraz z Produktem.
  18. Czas realizacji dostawy Produktu zależy od wybranego sposobu dostawy i następuje na warunkach i w czasie określonym w regulaminie konkretnego dostawcy.
  19. Dokonując dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Spółka odpowiada jedynie za winę w wyborze. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej/kurierskiej, jeżeli tylko powierzyła wykonanie czynności profesjonalnemu podmiotowi.
  20. Z chwilą wydania przez Spółkę towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  21. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

   Odpowiedzialność Spółki i procedura reklamacyjna.
  1. Spółka zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Produktów wolnych od wad fizycznych oraz prawnych. W transakcjach, dla których zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, wyłącza się stosowanie art. 556-576 Kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady.
  2. Odpowiedzialność Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona zostaje wyłącznie do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Spółki limitowana jest do wysokości ceny towaru zapłaconej przez Klienta na rzecz Spółki.
  3. W przypadku, gdy producent Produktu objętego Umową zawartą na podstawie Regulaminu udzielił gwarancji na wytwarzane przez siebie wyroby, Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z oświadczenia gwarancyjnego. Spółka nie udziela gwarancji we własnym zakresie.
  4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, należy kierować na adres e-mail: biuro@testnakoronawirus.pl, wraz z dokładnym opisem zgłaszanych nieprawidłowości. Reklamacja taka zostanie przez nas rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient otrzyma odpowiedź w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.

   Własność intelektualna.
  1. Treści, usługi i Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej są prawnie chronione na różne sposoby (w zależności od rodzaju chronionego dobra) i korzystają z ochrony m.in. jako: prawa autorskie, znaki towarowe, znaki przemysłowe, patenty czy jako tajemnica przedsiębiorstwa.
  2. Użytkownik Strony Internetowej ma obowiązek bezwzględnego poszanowania ww. praw własności intelektualnej należących do Spółki i innych podmiotów (m.in. producentów i dostawców Produktów), poprzez niewykorzystywanie w jakikolwiek sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki lub ww. innych podmiotów, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności jakichkolwiek elementów, wchodzących w zakres zawartości Strony Internetowej. Korzystanie z ww. elementów Strony Internetowej bez ww. uprzedniej, pisemnej zgody może stanowić podstawę do wszczęcia przez Spółkę przeciwko osobie, która w sposób nieuprawniony korzysta z ww. elementów Strony Internetowej, postępowania cywilnego lub karnego, zmierzającego do ochrony praw Spółki.

   Postanowienia końcowe.
  1. Spółka ma prawo do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w razie wystąpienia następujących ważnych powodów:
  2. dokonanie zmian organizacyjnych, biznesowych lub prawnych w Spółce;
  3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  4. dokonanie zmian technicznych i w zakresie funkcjonalności Strony Internetowej, pod warunkiem, że zmiany w Regulaminie mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do dokonanych zmian technicznych i w funkcjonalności Strony Internetowej;
  5. zmiana w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzenie nowych.

  Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu opublikowania na Stronie Internetowej jego nowej wersji, wraz z informacją o jego zmianie.

  Zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim odnoszą się do Umów zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu, nie mają wpływu na warunki i wykonywanie takich Umów.

  Aktualna wersja Regulaminu zawsze dostępna jest na Stronie Internetowej pod następującym linkiem: https://testnakoronawirus.pl/strona/regulamin .

  1. Spółka ma prawo do przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, na co Klienci, akceptując Regulamin, wyrażają zgodę.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd polski według właściwości miejscowej dla siedziby Spółki.
  3. Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na jego podstawie, w tym w szczególności zawarte na jego podstawie Umowy, poddaje się pod prawo polskie i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ani Umowie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Aktualną Informację na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klientów znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności, która jest dostępna tutaj: https://testnakoronawirus.pl/strona/politykaprywatnosci .
  5. Administratorem danych osobowych jest CDI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586626, NIP: 8971816079, REGON: 363022670, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł. (dalej również: „Administrator”).
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i/lub realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail itp.), metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu) i jej treść. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy zgodnie z przepisami podatkowymi lub rachunkowymi Administrator jest zobowiązany do rozliczenia zawartej umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z kolei, gdy cele przetwarzania wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, w tym marketingowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  8. Do danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub doradcy (prawni, podatkowi, księgowi etc.) Administratora, jak również podmioty trzecie współpracujące z Administratorem, np. dostawcy platform do e-mail marketingu, dostawcy usług marketingowych lub podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia i obsługi systemów IT, z których korzysta Administrator. Wszystkie ww. podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne. Administrator może być również zobowiązany do udzielenia określonych informacji, w tym przekazania danych osobowych, organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  9. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.
  11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu kontroli (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  12. W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail: biuro@testnakoronawirus.pl.

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2020 r.

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium